Unit 1: Local Environment – Môi trường địa phương


1. Complete each sentence with a word/phrase from the box. There is one extra word/phrase.Hoàn thành các câu sau với một từ/cụm từ đã cho. Có một từ không sử dụng.paintings; pottery; drum; silk; lacquerware; conical hats; baskets1. These products...
1. Look at the sentences below. Put the underlined words into the correct column according to whether they are normally stressed or unstressed in a sentence.Nhìn vào các câu dưới đây. Xếp các từ gạch chân vào đúng cột nếu...
1. Completethe conversation below with the statements (A-G). Then pratise it with a friend.Hoàn thành cuộc đối thoại dưới đây với những đoạn văn (A-G). Rồi thực hành với một người bạn. Key - Đáp án:1. C; 2. A; 3. G;...
1. Choose the correct answer A,B,C or D to complete Mi's email to her new friend, Elisa.Chọn câu trả lời đúng A,B,C hoặc D để hoàn thành email của Mi gửi tới người bạn mới của cô ấy, Elisa.Key -...
1. Make sentences using the words and phrases below. You can add extra words or make changes.Viết câu có sử dụng từ và cụm từ dưới đây. Em có thể thêm từ hoặc thay đổi.Key - Đáp án:1. There are...