Unit 11 – Changing Roles In Society – Thay đổi trong quy tắc xã hội


1. Each statement below has two replies. Mark each reply with the correct tone using rising or falling arrows. Then practise saying them with a partner.Mỗi câu sau có hai câu trả lời. Ký hiệu mỗi câu với dấu lên...
1. Complete the sentences with the words/phrases in the box.Hoàn thành các câu sau với từ/cụm từ cho trước.externally                      vision                    ...
1. Use one of the expressions (A-F) in the box to respond to the statements (1-6). Then practise the short conversations with a friend.Sử dụng các câu từ A-F để hoàn thành đoạn hội thoại. Luyện tập với bạn bè.A....
1. Read the passage and choose the correct answers.Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng.The changing roles of the modern fatherFathers used to act as the ‘breadwinner’ of their family, and as the teacher of moral and religious...
1. Write short comments on the predictions giving your opinion on the predictions below.Viết một bình luận ngắn về những dự đoán về tương lai dưới đây.1. Children will take part in family decision making.Comment:____________________________________________________.2. Women will not be encouraged...