Unit 11: KEEP FIT, STAY HEALTHY


1. Write the sentences with the present simple and the past simple. The first one is done for you. (Viết câu với thì hiện tại đơn và quá khứ đơn. Ví dụ đầu tiên đã được làm cho bạn)a)  (be)...
Câu 1. Write the sentences with ‘had better + verb’ to give advice.(Viết câu với 'had better + verb' để đưa ra lời khuyên.)The weather is awful today, (you / stay / inside) (Thời tiết khủng khiếp ngày nay, (bạn...