Unit 12. This is my house – Đây là nhà của tôi


A. PHONICS AND VOCABULARY (Phát âm và Từ vựng)1. Complete and say aloud (Hoàn thành và đọc to)Hướng dẫn giải:1. bathroom2. kitchenTạm dịch:1. phòng tắm2. phòng bếp2. Do the puzzle. (Giải câu đố)Hướng dẫn giải:3. Look and write. (Nhìn và viết)Hướng dẫn giải: 1....