Unit 13. Where’s my book – Quyển sách của tôi ở đâu?


A. PHONICS AND VOCABULARY (Phát âm và Từ vựng)1. Complete and say aloud (Hoàn thành và đọc to)Hướng dẫn giải:1. where2. chairTạm dịch:1. ở đâu2. cái ghế2. Look, read and match. (Nhìn, đọc và nối)Hướng dẫn giải:1. b2. d3. a4. c5. f6....