Unit 15: GOING OUT


Câu 1. Complete the sentences. Use the present simple or the present progressive tense of the verbs in brackets.(Hoàn thành các câu. Sử dụng thì hiện tại đơn và tiếp diễn của các động từ trong ngoặc)a)   It’s 6.15 p.m. Lan...
Câu 1. Match the words or phrases in column B with the things in column A. Then write full sentences. The first one is done for you.(Nối các từ hoặc cụm từ ở cột B với những thứ ở cột...