Unit 4 – Life in the past – Cuộc sống ngày xưa


1. Use the verbs below in their correct forms to complete the sentences.Sử dụng dạng đúng của các động từ dưới đây để hoàn thành các câu sau.transport           light            ...
1. Circle the underlined auxiliary verbs if they are stressed. Then practise saying the conversations with a partner.Khoanh tròn các động từ khuyết thiếu sau nếu chúng được nhấn mạnh. Luyện nói với bạn bè.1. -  Don't you see the...
1. Use one of the expressions (A-H) to respond to each of the statements (1-8). Then practise the short conversations with a friend.Sử dụng các đáp án từ A-H để hoàn thành mỗi đoạn hội thoại. Thực hành với bạn...
1. What are these people doing?Những người này đang làm gì?a. Match the headlines (A-D) with the situations (1-4).Nối các đáp án A-D với các vị trí 1-4.Key - Đáp án:1. B           2. A  ...
1. a. Make notes of some facts about your school.Ghi lại một số điểm đáng chú ý ở trường bạn.School:-     Size:......-     Number of students in a class:-     Subjects taught at school:-     School facilities:-     Uniform:-     Extracurricular activities:b. Write down five things...