Unit 5: THE MEDIA


Read the following passage. Fill in each blank with a suitable word from the box.(Đọc bài văn bên dưới. Điền vào mỗi chỗ trống với những từ thích hợp trong hộp)newspapers (báo)                 radio...
What do you and your relatives like/dislike doing? Use the following words in the box and the expressions under each picture to write nine true sentences.( Bạn và họ hàng của bạn thích/không thích làm gì? Sử dụng những từ...
Complete each sentence with one of these verbs in the correct form.(Hoàn thành các câu với 1 trong những động từ ở dạng đúng)buy (mua)chat (nói chuyện)listen (nghe)read (đọc)search (tìm kiếm)talk (nói)tell (kể)use (sử dụng)watch (xem)watch (xem)a) Do you mind buying...
Complete the dialogues with the correct tag.(Hoàn thành hội thoại với đuôi đúng)a) Bill: You don't like watching sports programs on TV, do you?  (Bạn có thích xem thể thao trên tivi không?)  Tania: No, I don't.  ( Không, tôi không)b)Jack: Your...
Read the situation and write a sentence with a tag question. (Đọc tình huống và viết câu với câu hỏi đuôi)a) You are watching a TV program. Your friend's calling you saying that she's also watching the program. You think the...
Read the following passage. Complete the sentences with information from the passage.(Đọc bài văn dưới. Hoàn thành các câu với thông tin từ bài văn)One of the main sources for the spreading of news and events throughout the world is...
Read the sentences and fill in each gap with the correct preposition. Circle A, B, C or D.(Đọc các câu và điền mỗi chỗ trống với giới từ đúng. Khoanh vào các chữ cái A, B, C, D)1. The news...
Match the two half sentences in complete sentences.(Nối hai nửa câu với nhau để được câu hoàn chỉnh)Column A1. The Team is the children's newspaper (Báo Team là báo của trẻ em)2. The problem newspapers face isn't that (Vấn đề...
Read the passage and answer the multiple-choice questions. Circle A, B, or C.( Đọc bài văn và trả lời các câu hỏi. Khoanh vào các chữ cái A, B, B.)Cable television allows viewers to receive TV programs that they cannot pick...