Unit 6: THE ENVIRONMENT


Circle the correct word. (Khoanh/ gạch chân vào chữ đúng)a) You shouldn't eat quick/Quickly?) It's not good for your health. (Bạn không nên ăn nhanh. Nó không tốt cho sức khỏe của bạn)b) Could we have some quick/quickly words with you? (Chúng tôi...
Complete the paragraph. Use the appropriate forms of the words in the box.Important (quan trọng)         sudden (đột nhiên)careful (cẩn thận)            good (tốt)              far (xa)new (mới)     ...
 Give answers to the following questions.(Trả lời những câu hỏi sau)a) How do you usually feel before an exam? (Bạn thường cảm thấy như thế nào trước mỗi kì thi)b) How do you usually walk when you are tired? (Bạn...
Combine these pairs of sentences. Use because, since or as.(Nối những cặp câu. Sử dụng because, since, hay as.)a) The water is highly polluted. We cannot swim in this part of the river.(Nước bị ô nhiễm nặng. Chúng ta không thể bơi ở...
Write the reasons. Some of our friends are saying why they are joining a "round the country ” tour.(Viết lý do. Vài người bạn của chúng ta đang nói tại sao họ tham gia chuyến đi " vòng quanh đất nước")a) Lan: I...
Match the two half-sentences. Then write down the full sentences in your book.(Nối hai nửa câu với nhau. Sau đó viết xuống câu đầy đủ vào trong vở của bạn)a) It's annoying....   (Nó phiền phức....)A) that he has to work harder from...
Combine each pair of sentences into one.(Nối mỗi cặp câu thành một câu)a) No one stopped those people cutting down the trees. I was surprised. (Không một ai ngăn cản những người này chặt phá cây. Tôi thì ngạc nhiên.I was surprised that no one...
Make up sentences with "If". Use the words in the box.(Nghĩ ra các câu với "if". Sử dụng từ trong hộp)a) She comes late again (Cô ấy lại đến muộn)A) I'll give you some (Tôi sẽ đưa cho bạn một vài cái)b) I...
Write full answers to the questions.(Viết câu trả lời đầy đủ cho mỗi câu hỏi)a) What will you do if you don't see me tomorrow? (call up) ( Bạn sẽ làm gì nếu bạn không nhìn thấy tôi ngày mai)If I don't see you...
Rewrite the sentences. Put the verbs in the parentheses into the correct form: present simple or will/won't. (Viết lại các câu. Cho dạng đúng  của những động từ trong ngoặc đơn: hiện tại đơn hoặc "will / won't)a) If we (keep on) using more and more...
a) Match the words in column A with a definition in column B(Nối từ ở cột A với định nghĩa ở cột B) AB1. environment (môi trường)2. deforestation (phá rừng)3. pollution (ô nhiễm)4. plastic (nhựa)5. waste (rác)a) the action making the environment dirty with man-made waste(hành động...
Read the passage and fill in each gap with the most suitable word. Circle A, B, C or D.(Đọc bài văn và điền mỗi chỗ trống với từ thích hợp. Khoanh chữ A, B, C, D)Air pollution, or dirty air,...
Read the passage and answer the multiple-choice questions.( Đọc bài văn và trả lời câu hỏi)Who owns the sea? The ships of all countries sail the open seas. Not long ago, all countries could fish and hunt in the ocean as...
Read about the Dal Lake in India and fill in each gap with one word from the box. There are more words in the box than you need(Đọc bài văn về  hồ Dal ở Ấn Độ và điền vào các chỗ...