Unit 7 : SAVING ENERGY


Use and, but, because and so to connect each half-sentence in column A with one half-sentence in column B. You can write more than six sentences. (Sử dụng "and", 'but", "because" và "so" để kết nối các nửa câu ở cột A và...
Use and or but to combine two sentences in each pair below into one sentence.(Sử dụng "and" và "but" để kết hợp hai câu với cặp của nó thành 1 câu)Example:a) Quang sold his old newspapers. (Quang đã bán những tờ...
What do these people do? Match each word with its definition. Write full sentences.( Những người này làm nghề gì? Nối mỗi từ với định nghĩa của nó. Viết câu đầy đủ)a) electrician (thợ sửa điện)b) plumber (Thợ ống nước)c) goldsmith (thợ kim hoàn)d) carpenter...
What do you suggest to the following people?(Bạn gợi ý những người dưới đây làm gì)Example:a)    Mr. and Mrs. Robinson have flu. (Ông bà Robinson bị cúm)I  suggest they should have some ginger tea. (Tôi gợi ý họ nên uống trà gừng)b)   There's...
Fill in the gap in each sentence below with a suitable phrasal verb in the box.(Điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau với cụm động từ trong hộp)get off (cởi bỏ, lên xe)               ...
"to” + verb or verb + ”ing”? Use the correct form of a suitable verb from the box to complete each of the sentences below.( "to” + verb or verb + ”ing”?. Sử dụng dạng đúng của động từ trong hộp để hoàn...
Fill in each gap with ONE suitable word.(Điền vào chỗ trống 1 từ thích hợp)People have recycled materials throughout history. Metal tools (1)_______weapons have been melted, reformed, and reused since they came in use thousands of years (2)_______.The iron, steel,...
Read the tips for saving water and choose the correct title for each tip. Tip 2 has been done for you. (Đọc các hướng dẫn tiết kiệm nước và chọn tiêu đề đúng cho mỗi hướng dẫn. Hướng dẫn 2 đã được làm sẵn...
Read the passage and fill in each gap with the most suitable word. Circle A, B, C or D.(Đọc bài văn và điền vào chỗ trống với từ thích hợp nhất. Khoanh vào A, B, C, D)Making improvements to your lighting is...
Use the correct form of the verbs in brackets to complete the sentences.( Sử dụng dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu)1. Taking a whole-house approach to _________  energy ensures that dollars we invest to save...