Unit 9 : NATURAL DISASTERS


Use a word from the box to start each paragraphs below.( Sử dụng từ trong hộp để bắt đầu mỗi đoạn văn bên dưới)Drought ( hạn hán)Hurricanes ( bão)Tornadoes ( lốc xoáy)Volcanoes ( núi lửa)Earthquakes ( động đất)Tsunami ( sóng thần)1....
What to do during an earthquake? Read the followings and decide what one should do during an earthquake. Check YES or NO.(Làm gì trong trận động đất? Đọc những điều dưới đây và quyết định nên làm gì trong trận...
Read the passage and answer the multiple-choice questions. Circle A, B, C or D.(Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Khoanh tròn A, B, C hoặc D.)On January 17, 1995, a powerful earthquake hit the city...
Which postcard do you like? Which postcard do you dislike? Use that or which in your answers.(Bạn thích loại bưu thiếp nào? Bưu thiếp nào mà bạn không thích? Sử dụng nó hoặc trong câu trả lời của bạn.)Example: b)...
What do you know about Viet Nam? Complete each sentence below with a non-defining clause that gives additional information about a province or a city in Viet Nam.(Bạn biết gì về Việt Nam? Hoàn thành mỗi câu dưới đây với...
Fill in the gap in each sentence with one suitable word.(Điền vào chỗ trống với một từ thích hợp)a) Have you ever been____________ by lightning? (Bạn đã bao giờ ____________ bởi sét?)b) The Amazon river basin has the world's largest_____________ rainforest.(Lưu...
What are the words? Find the words which describe natural disasters and weather conditions in the puzzle. You can find more than 12 words.(Các từ này là gì? Tìm những từ mô tả thiên tai và điều kiện thời tiết...
Look at the world weather forecast and write sentences.(Nhìn vào dự báo thời tiết thế giới và viết câu.)Example:Ha Noi, which is the capital city of Viet Nam, will be partially cloudy.OR:  It will be partially cloudy in Ha Noi,...
Study the state map of the United States and read the descriptions. Match the name of the state with the right description given.(Nghiên cứu bản đồ tiểu bang của Hoa Kỳ và đọc mô tả. Nối tên của nhà nước...
Fill in each gap with ONE suitable word.(Điền vào từng khoảng trống bằng một từ phù hợp.)Kobe is a major commercial port city (1) _____ Japan, the capital of Hyogo Prefecture, southwestern Honshu Island, on Osaka Bay, near the city...